wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На двудневен изнесен семинар, Областният информационен център - Перник представи пред малки, средни и големи предприятия от областта възможностите за финансиране на проектни идеи с помощта на оперативните програми чрез европейските фондове. Акцентът в програмата бе насочен към ОП „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) и ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). За съживяване на местния бизнес, за повишаване на производителността, за внедряване на иновативни продукти и технологии, за повишаване на енергийната ефективност и снижаване разходите за потребяването на енергия, за обновяване на технологичния парк и придобиване на дълготрайни нематериални активи, представителите на предриятията ще могат да разработват проектни предложения по процедури на ОПИК. През 2015 г. Управляващия орган на програмата е предвидил отварянето на 3 процедури. Първа ще стартира процедурата „Подобряване на производствения капацитет на МСП", която през април месец бе подложена на обществено обсъждане и се очаква да стартира в началото на м. май. В края на лятото ще бъде отворена „Подкрепа за иновации в предприятията", а в края на годината ще се набират проектни предложения по „Енергийна ефективност в МСП". За дейности, насочени към човешките ресурси, повишаване на квалификацията и преквалификация, за създаването на нови работни места, за мерки, насочени към подобряване условията на труд и обезопасяване на трудовия процес, за включване на неактивни младежи до 29 годишна възраст, както и включване в пазара на труда на безработни в предпенсионна възраст и др. бизнесът ще може да кандидатства за финансиране по различни процедури по ОПРЧР. Участниците в семинара изказаха мнение по отношение на очакваната процедура за обновяване на технологичния парк по ОПИК, че не се дава равен старт на пернишките предприятия спрямо останалите потенциални бенефициенти от страната, тъй като попадат в югозападния район за планиране и размерът на безвъзмездната финансова помощ е дръстично намален спрямо останалите райони. Всички се обединиха около тезата, че не е справедливо да се равнопоставят софийски предприятия с тези от Перник, Благоевград и Кюстендил. Относно възможностите за повишаване на квалификация на заетите в производството, представители на бизнеса предпочитат валчерната система, предоставена от предходните схеми „Аз мога" и „Аз мога повече", защото обвързването на предприятието с изпълнение на проект е по-малко желано от гледна точка на големия обем документация и инвестиране на собствени оборотни средства. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.