wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Областният информациоинен център - Перник проведе информационна среща с целеви групи - представители на бизнеса. Тема на събитието беше: „Представяне на актуална информация за процедури за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми. Споделяне на добри практики и научени уроци.". Екипът на ОИЦ - Перник представи отворената за кандидатстване процедура за набор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по ОП „Иновации и конкурентоспособност". Допустими за финансиране са дейностите: за подобряване на производствените процеси; за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията; за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Кандидати по процедурата могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години с нетни приходи в размер повече от 175 000 лв. за микро; 750 000 лв. за средно и 3 млн. лв. за средно предприятие. Общата стойност на проектите може да бъде от 100 до 500 хил. лв за най-малките търговски дружества, а предприятия с персонал до 50 човека ще могат да разписват проекти между 300 хил. и 1 млн. лв. Предприятията ще могат да придобият дълготрайни материални и нематирални активи, с които да повишат своя капацитет и конкурентоспособност, както и да излязат на външните пазари със собствена продукция. Процедурата е предвидена да бъде с три приема. Първи ще бъдат нискотехнологични производствени предприятия с краен срок за кандидатстване 8 юли, следвани от високотехнологични на 8 септември, а последния прием - 9 ноември, е предвиден за предприятия, които предоставят интензивни на знания услуги. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.