wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 На информационна среща с целева група - представители на общинските администрации от Пернишкия регион, Областният информационен център - Перник представи процедурата „Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси". Процедурата е с общ бюджет 150 млн. лв., от които 85% са по линия на Европейския социален фонд, а 15% е националното съфинансиране. Допустими за кандидатстване са 265-те български общини, които ще разработват проектни предложения в рамките от 80 000 до половин млн. лв. Допустимо е партньорство с доставчици на социални услуги и неправителствени организации, които имат поне 1 година опит в сферата на социалните услуги. Целевите групи е предвидено да са хора с увреждания и техните семейства, както и хора над 65-годишна възраст с ограничена или пълна невъзможност за самообслужване. Допустими за финансиране ще бъдат дейности като: подкрепа на действащи или създаване на нови центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване; мотивационна, психологическа или друг вид подкрепа на потребителите на услугата, съобразена с техните потребности; осигуряване на специализиран транспорт за хора в неравностойно положение и др. Краен срок за изпълнение на проектите е 31 декември 2017 г. Проектните предложения по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). По процедурата са предвидени три срока за кандидатстване, като първият ще е на 10 юни 2015 г., вторият ще е след месец, а последния е предвиден в самото начало на следващата година. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.