wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 За първите 5 месеца на 2015 година Областният информационен център - Перник е провел 26 информационни срещи с 666 участници. Бройката на публикации, отразяващи дейността на офиса е 124. Това стана ясно на информационна среща за проактивна работа с представителите на електронните и печатни медии от Пернишкия регион. С одобрението на оперативните програми и стратирането на първите процедури се наблюдава засилен интерес към услугите, които предоставя Инфоцентъра от страна на посетителите, които от началото на годината са близо 470. Управителят на ОИЦ - Перник Елена Цолова сподели, че основна роля за популяризиране на дейността на центъра играят именно регионалните медии, чрез които информацията достига до широката общественост. По отношение на предходния програмен период, към момента има усвояване на европейските фондове в размер на близо 80%. Тези проценти ще продължат да се увеличават до окончателно приключване на проектите, които в момента се изпълняват по оперативните програми от 2007 - 2013 г. Вече започва отваряне на първите процедури за набор на проекти. По ОПРЧР общинските администрации ще кандидатстват с проектни предложения в рамките на процедурата „Независим живот", насочен към хората в неравностойно положение и техните семейства. Малките и средните предприятия в България ще имат възможност да подобрят технологичния си парк чрез „Подобряване на производствения капацитет на МСП" в рамките на ОП „Иновиции и конкурентоспособност". В момента тече и втори прием на работодатели по схемата „Младежка заетост", които искат млади хора в своите екипи. Предстои отварянето на процедури по ОПРЧР за квалификация и обучения на заети лица, добри условия на труд; транспорт на служители от и до работа и създаване на нови работни места. До края на годината бизнесът ще може да подобри енергийната ефективност на своите производства, както и да внедри иновационни процеси или продукти. През този програмен период регистрацията на всички проекти от етап на проектно предложение, през оценка и изпълнение, до финално отчитане и верифициране, ще се осъществява по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Това не само ще улесни бенефициентите, но и ще премахне и огромния обем на документация на хартиен носител, с който изпълнителите на проекти бяха принудени на боравят. Друго предимство е, че ще има възможност за генериране на различни видове справки с актуални данни. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.