wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОБЩИНА ЗЕМЕН С ИНТЕРЕС КЪМ ОП “ОКОЛНА СРЕДА“ Избрана

На 7 ноември 2017 г. в гр. Земен, екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема: "Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ".


Представители на общинската администрация, неправителствени организации, земеделски производители и граждани се запознаха с "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България", неговата мисия и цели.

Екипът на Инфоцентъра представи и актуалните отворени процедури по програми, финансирани от европейските структурни и иинвестиционни фондове.

Най-голям интерес от страна на общинската администрация бе проявен към отворената процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по ОП "Околна среда", по която допустими бенефициенти са общините. Дейностите, които ще получат финансиране са: подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях; осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена; изграждане/възстановяване на контролно-измервателна система за мониторинг върху язовирните стени; подготовка и изпълнение на дейности за повишване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения и др. Крайният срок за подаване на проекти е 01.10.2018 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БРЕЗНИК Избрана

На 6 ноември 2017 г. в Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник, екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема:"Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за кандидатстване по…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ФОКУС В ТРЪН Избрана

На 3 ноември 2017 г., в гр. Трън се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ИНВЕСТИРА В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА Избрана

На 2 ноември 2017 г., в с. Ковачевци се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНE ОТ ЕСИФ Избрана

На 31 октомври 2017 г., в заседателната зала на Община Радомир се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 –…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА ПОРЕДНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА 2017 ГОДИНА Избрана

На 30 октомври 2017 г., в заседателната зала на Община Перник се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 –…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.