wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“ Избрана

България маркира повече от 100 обекта на картата на отворени врати по европейски проекти, с което заема водеща позиция в европейската инициатива „Европа в моя регион“, която насърчава гражданите да открият европейски проекти в близост до тях. Експертите от ОИЦ – Перник посетиха шест обекта в Перник, реновирани с помощта на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), включени в кампанията.

Успешно реализираният проект ”Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник”, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), е дал възможност на Община Перник да въведе мерки за енергийна ефективност и реновира сградите на ІVто СОУ „Св.Кл.Охридски“, Хто ОУ „Алеко Константинов“, Спортно училище „Олимпиец“ и ЦДГ №6 „Българче“.

Чрез изграждане на нова инфраструктура в ареала на град Перник се предоставя нов вид резидентна услуга - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) реализирана чрез проект „Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник", с бюджет 1 074 480,52 лв., финансиран от ОПРР, съфинансиран от ЕФРР. Деца и младежи с увреждания са настанени в Домове за деца с умствена изостаналост и Домове за деца с физически увреждания. Домове за медико-социални грижи подпомагат процеса на социално включване и ра­вен достъп на децата с увреждания над 3 г.

За превенция от наводнения и защита на населението са извършени възстановителни и укрепителни дейности на съществуващото русло на р. Струма, в землището на кв. Бела вода, Община Перник чрез изпълнението на проект ”Възстановяване на р. Струма и укрепване на бреговете и в района на кв. Бела вода, Община Перник - първи етап”, финансиран със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", съфинансирана от ЕФРР.

Експертите от ОИЦ – Перник са убедени, че подобряването на инфраструктурата и създаването на предпоставки за повишаване стандарта на живот в българските общини би била немислима без подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове. Кохезионната политика на Европейския съюз подпомага процеса на приобщаване и уеднаквяване на отделните региони не само в инфраструктурен, но и в социален план.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА ШЕСТАТА ГОДИШНИНА НА МРЕЖАТА Избрана

През изминалите 6 години Областен информационен център – Перник, като част от Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ, е провел повече от 200 публични събития и е посрещнал близо…

Продължава...

С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ-ХЕПЪНИНГ ОИЦ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА 60-ТАТА ГОДИШНИНА НА ЕСФ В ДЕНЯ НА ЕВРОПА Избрана

„Днес честваме 60 години Европейски социален фонд. Той е основният финансов инструмент на Европейския съюз за подкрепа на заетостта и социалното включване в държавите-членки. Средствата по линия на ЕСФ съставляват…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ Избрана

Екипът на Областния информационен център – Перник стартира дни на отворени врати по успешно изпълнени проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитията са част от националната инициатива „ЗАЕДНО…

Продължава...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ И ЕВРОКЛУБОВЕТЕ ОТ ПЕРНИШКИТЕ УЧИЛИЩА БЯХА „НА ГОСТИ“ НА ОИЦ – ПЕРНИК Избрана

Представители на общините от пернишкия регион и европейски клубове към Професионалната гимназия по икономика, Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ и Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ гостуваха на Областния…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК С ШЕСТ ОТКРИТИ ПРИЕМНИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ Избрана

В периода 10 март – 20 май 2017 г. мрежата от 28-те информационни центрове в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове провежда национална кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.