wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА ОБИКОЛКА НА РЕГИОНА Избрана

В периода 10 – 21 април екипът на Областния информационен център – Перник проведе първия информационен цикъл за 2017 г. на тема: „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ. Актуални отворени процедури по програмите“. Представители на общински администрации, бизнеса, различни институции, земеделски производители и граждани от шестте общински центъра на Пернишкия регион бяха запознати с нормативната уредба, която рамкира определянето на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции при изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз.

На основание чл. 70 от Закона за управление на средствата от ЕСИФ е приета Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона. Наредбата касае оперативните програми, както и програмите, финансиращи трансгранични и транснационални проекти.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОТКРИТИТЕ ПРИЕМНИ В ПЕРНИК, РАДОМИР И ЗЕМЕН, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОИЦ – ПЕРНИК Избрана

В рамките на националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана в периода 10 март – 20 май 2017 г. от мрежата от 28-те информационни центрове в България за популяризиране на Европейските…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН - ПЕРНИК 2017 Избрана

В периода 01 май – 20 май 2017 г. ОИЦ-Перник ще проведе Дни на отворените врати – посещение на място по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ДАДЕ СТАРТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ Избрана

На проведена днес пресконференция, екипът на Областен информационен център – Перник, даде старт на национална инициатива, под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. В срещата участваха представители на регионални медии, Бюро по…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г. Избрана

Областният информационен център – Перник проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. Събитието събра представители на общините, областна управа, регионални…

Продължава...

ПАРТНЬОРСТВОТО С МЕДИИТЕ – ФАКТОР ЗА ПОВИШЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ Избрана

На 29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационен ден за проактивна работа с представители на електронни и печатни медии от област Перник на тема:…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.