wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК ЗАВЪРШИ ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА НА ОБЛАСТТА ЗА 2016 Г. Избрана

На 28 ноември 2016 г. в гр. Радомир, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Във форума взеха участие представители на бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, граждани и др.

С информационната среща приключи втората обиколка на област Перник през 2016 г. Повече от 140 представители на различни институции, неправителствени организации, предприятия, земеделски производители и др. взеха участие в шестте информационни дни. Участниците бяха запознати с нормативната уредба, определяща правилата за управление на европейските фондове през втория за България програмен период. Представена беше и актуална информация по отношение на отворени за кандидатстване процедури по програмите, финансирани от еврофондовете.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд

Продължава...

ТРЪН УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ Избрана

На 25 ноември 2016 г., в гр. Трън, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ Избрана

На 24 ноември 2016 г., в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за…

Продължава...

ПРОДЪЛЖАВАТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ НА ОИЦ – ПЕРНИК В ОБЛАСТТА Избрана

В периода 21-29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник провежда информационен цикъл в област Перник на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата…

Продължава...

ЗЕМЕН ИСКА ДА СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИE В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ПО ОПРЧР Избрана

На 22 ноември 2016 г. в заседателната зала на Община Земен, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ НОРМАТИВНА УРЕДБА И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ Избрана

На 21 ноември 2016 г. в заседателната зала на Община Перник, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.