wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ПОВЕЧЕ ОТ 120 УЧАСТНИЦИ В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ - ПЕРНИК Избрана

На 7 октомври 2016 г. в офиса на Областния информационен център – Перник се проведе среща за проактивна работа с представители на медиите. На срещата стана ясно, че в периода 26 септември – 7 октомври 2016 г. екипът на Областния информациоинен център - Перник е провел информационна кампания на територията на шестте общински центрове в област Перник на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Управителят на Инфоцентъра – инж. Ирена Георгиева, обяви, че информационната обиколка, проведена в региона е преминала успешно. Повече от 120 представители на бизнеса, общинските администрации, неправителствени организации, образователни институции, земеделски производители и граждани взеха участие в информационните срещи.

По време на информационните събития бе представена информация за Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и актуалните възможности за кандидатстване по процедури на програмите финансирани от ЕСИФ.

Като най-атрактивни за областния град са процедурите „Активно включване“ и „Социално предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), както и Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). За по-малките общини интерес предизвика предстоящата за отваряне подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони“.

Представителите на ОИЦ – Перник представиха и отворените процедури по програмите финансирани от ЕСИФ.

ОПНОИР е с отворени процедури: „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове по компетентност“. Чрез Министерството на образованието и науката висшите учебни заведения и работодатели ще имат възможност за регистрация в проекта „Студентски практики – фаза 1“.

Програмата за морско дело и рибарство ще финансира проекти по „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) финансира проекти по процедурите „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Перник“, „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ и „Регионални пътища“

По оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) Община Перник е допустим кандидат-бенефициент по процедурата „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“.

Оперативната програма, насочена към бизнеса, „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е с отворена за кандидатстване процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

В средата на м.октомври се очаква отварянето на подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по която допустими за кандидатстване са земеделски производители, притежаващи стопанство с минимален стандартен производствен обем по-голям от 8 000 евро.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд. 

Продължава...

УЧИЛИЩАТА ЩЕ УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ Избрана

На 6 октомври 2016 г. в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и…

Продължава...

ЗАКОНЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ – ВЪВ ФОКУС НА СРЕЩАТА В БРЕЗНИК Избрана

На 5 октомври 2016 г. в Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМО ЗА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ Избрана

На 4 ноември 2016 г. в залата на Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от…

Продължава...

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОЧАКВАТ ОТВАРЯНЕТО НА ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ПО ПРСР Избрана

На 3 октомври 2016 г. в заседателната зала на Общински съвет – гр. Земен, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от…

Продължава...

ОБЩИНИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ Избрана

На 27 септември 2016 г. в заседателната зала на Община Радомир, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.