wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ И АКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ Избрана

На 26 септември 2016 г. в заседателната зала на Община Перник, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на бизнеса, общинска администрация, неправителствени организации, образователни институции, граждани и др.

Участниците на срещата бяха запознати със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Представени бяха активните процедури по оперативните програми.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е с отворени процедури: „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове по компетентност“. Чрез Министерството на образованието и науката, училищата ще могат да се включат в проекта „Твоят час“, а висшите учебни заведения и работодатели ще имат възможност за регистрация в проекта „Студентски практики – фаза 1“.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) общините и регистрирани доставчици на социални услуги могат да подадат проектно предложение по процедурата „Активно включване“. Предстои отваряне на процедурата „Развитие на социалното предприемачество“.

Програмата за морско дело и рибарство ще финансира проекти по „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) финансира проекти по процедурите „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Перник“, „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ и „Регионални пътища“

По оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) Община Перник е допустим кандидат-бенефициент по процедурата „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“.

Оперативната програма, насочена към бизнеса, „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е с отворена за кандидатстване процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

В средата на м.октомври се очаква отварянето на подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по която допустими за кандидатстване са земеделски производители, притежаващи стопанство с минимален стандартен производствен обем по-голям от 8 000 евро.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд. 

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА Избрана

Денят на Европа – 9 май, бе тържествено отбелязан с празничен концерт пред Двореца на културата в гр. Перник. Организатор на събитието беше екипът на Областния информационен център – Перник…

Продължава...

ПОРЕДНА СРЕЩА С БИЗНЕСА В ПЕРНИК Избрана

На 28 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение пекарната „Медената питка“ в Перник. Поредната среща с бизнеса е част от националната инициатива „Успешни заедно“, осъществявана…

Продължава...

ПЕРНИШКА ФИРМА ИЗПЪЛНЯВА ТРЕТИ ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Избрана

На 26 април 2016 г. Областният информационен център – Перник се срещна с представители на  в „АСЛ-Машгруп“ АД. Пернишката фирма, работеща в сферата на тежкото машиностроене, успешно е реализирала два…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА В ПЕРНИК Избрана

На 25 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение в „Секюрити груп 555“ЕООД – гр. Перник. Срещата с бизнеса е част от националната инициатива „Успешни заедно“,…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА В ТРЪН Избрана

На 22 април 2016 г. Областният информационен център – Перник проведе информационни срещи  в гр. Трън, които са част от националната инициатива насочена към бизнеса „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.