wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА В БРЕЗНИК Избрана

На 21 април 2016 г. Областният информационен център – Перник проведе информационна среща  в гр. Брезник. Поредната среща с бизнеса от област Перник е част от националната инициатива „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи европейските фондове и Кохезионната политика.

Представителите на „ГРАОВО-ГРЕЙН“ ООД бяха запознати с възможностите за финансиране на проектни идеи чрез помощта на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Управителя на ОИЦ –Перник инж. Ирена Георгиева представи актуалните и предстоящите за отваряне процедури за набор на предложения от страна на българските предприятия.

Фокус на информационната среща бе обявената за обществено обсъждане процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целите на процедурата са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Проектните предложения ще трябва да бъдат разработени в рамките на 50 000 лв. минимален размер и 391 166 лева, което трябва да бъде горната граница на проектния бюджет.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице може да отправи към Управляващия органа на ОПИК своите предложения и коментари до 28.04.2016 г.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
ОИЦ-Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА В ЗЕМЕН Избрана

На 20 април 2016 г. Областният информационен център – Перник проведе информационни срещи с „Спортпром шус“ООД и „Кариери и вародобив“АД в гр. Земен. Срещите с представителите на бизнеса са част…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА В КОВАЧЕВЦИ Избрана

На 19 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение на предприятия в с. Ковачевци. Поредицата срещи с бизнеса на територията на област Перник са част от…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПОСЕТИ ЧЕТИРИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАДОМИР Избрана

На 18 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение в предприятия във втория по големина град в Област Перник – Радомир. Срещите с бизнеса са част…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА СРЕЩИ С БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Избрана

Областният информационен център – Перник стартира поредица от срещи с представители на бизнеса на територията на шестте общини от Пернишка област. Обиколката на предприятията от региона е част от националната…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ДАДЕ СТАРТ НА ИНИЦИАТИВАТА „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ Избрана

Екипът на Областния информационен център – Перник, на пресконференция с представители на медиите в област Перник, обяви стартта на инициативата „Успешни заедно“. В периода от 22 март до 9 май…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.