wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ПЕРНИК Избрана

На 24.02.2016г. в заседателната зала на Центъра се проведе информационна среща за предствяне на актуалните за кандидатстване процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Пред представители на бизнеса от областта, медиите и Община Перник, екипът на Центъра представи процедурите "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С тези  две процедури се цели повишаване на иновационната дейност от бизнеса в България в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), т.е. в областите "Информатика и информационни и комуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии", "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии" и в техните детайлно разписани подобласти.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, на който могат да разчитат бенефициентите по процедурата за внедряване на иновации в предприятията е 1 500 000 лева, като процентът на съфинансиране варира в зависимост от категорията предприятие, избрания режим на помощта и района за планиране, в който се намира предприятието. Крайния срок за кандидатстване е 04.04.2016г.

Интерес предизвика и процедурата за разработване на иновации от стартиращите предпиятия, с краен срок 05.05.16г., по която с проекти с максимален размер на БФП до 391 000 лева и интензитет на помощта 90%, могат да кандидатстват предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.Кандидатите трябва да са регистрирани в търговския регистър след 01.01.2014г., като е допустимо те да са и новосъздадени предприятия – такива регистрирани през 2016г., подчертаха експертите от ОИЦ.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА ЧЕТВЪРТАТА СИ ГОДИШНИНА С ТОРТА И ШАМПАНСКО Избрана

Екипът на ОИЦ – Перник отбеляза четвъртата годишнина от функционирането си с торта и шампанско на среща с представителите на регионални печатни и електронни медии. От 2011 година до днес…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ОБУЧИ ПОВЕЧЕ ОТ 80 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЧК Избрана

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата от 28-те информационни центрове в България, популяризиращи кохезионната политика на Европейския съюз, проведе на територията на област Перник информационна инициатива под…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ Избрана

Ковачевци бе домакин на последната информационна среща от цикъла, посветен на актуална информация по отворени процедури по оперативните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Експертите от Областният информационен…

Продължава...

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТНА ЗА ОБЩИНА ТРЪН Избрана

На 20 ноември 2015 г. в заседателната зала на Община Трън се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център – Перник, посветена на актуална информация по отворени процедури по…

Продължава...

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЩЕ МОГАТ ДА РАЗРАБОТЯТ ПРОЕКТИ ПО ОПНОИР Избрана

В заседателната зала на Община Земен се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център – Перник, посветена на актуална информация по отворени процедури на оперативните програми, финансирани от европейските…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.