wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА В ОБЛАСТТА Избрана

На 19.11. 2018 г. екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Присъстващите представители на общинската администрация, институции, неправителствени организации и граждани бяха запознати с отворените към момента процедури за кандидатстване.

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е насочена към стартиращи предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Проектите трябва да са на стойност от 50 000 до 200 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80%. Краен срок за кандидатстване 10.12.2018 г.

Втората актуална процедура по ОПИК е „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталови пазари“. Тя е насочена към  българските малки и средни предприятия, които чрез привличане на допълнителни частни инвестиции да повишат своята конкурентоспособност. Краен срок за кандидатстване 15.10.2020 г.

Община Перник е допустим бенефициент по процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по ОПРЧР и по процедура „Изграждане на ВиК инфрастуктура“ по ОПОС.

Българските общини имат възможност да разработят изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“ по актуалната процедура „Развитие на туристическите атракции“ по ОП „Региони в растеж“. Краен срок за кандидатстване 31.12.2021 г.

Във втория панел на информационната среща бяха представени Програми, финансирани от Европейската комисия – „Еразъм +“, „COSME“, „Life+“, „Творческа Европа“, „EASI - заетост и социални иновации“ и „Хоризонт 2020“.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОИЦ – Перник се включи в националната инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“ Избрана

В Дворец на културата – гр. Перник се проведе граждански диалог на тема: „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието, което бе част от националната инициатива на мрежата от 28…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2018 г.“ Избрана

Екипът на ОИЦ – Перник проведе информационна среща, на която присъстваха представители на медии, европейски клубове от училища в областния град и общинска администрация. Събитието бе част от инициативата на…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ В РЕГИОНА Избрана

В периода 11 – 26 април екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационен цикъл на тема: „Представяне на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В РЕГИОНА Избрана

Екипът на Областния информационен център – Перник провежда информационна кампания в областта на тема: „Представяне на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Актуални възможности за финансиранe…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С МЕДИИТЕ Избрана

На 7 ноември 2017 г. екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща за проактивна работа с представители на медиите на тема: "Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.