wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЩЕ ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ОПОС Избрана

В Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център, посветена на актуална информация по отворени процедури на оперативните програми. На форума присъстваха представители на общинската администрации, работодатели, неправителствени организации, образователни институции и др.

Интерес предизвика отворената процедура за набор на проектни предложения „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“  по ОП „Околна среда“. Представители на общинската администрация в Брезник споделиха, че общината ще кандидатства по процедурата, защото такава компостираща инсталация не само е крайно необходима, но е и начин за въвеждане на мерки за опазване на околната среда. В зависимост от капацитета на инсталациите, колко тона годишно отпадъци ще бъдат преработвани, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ варира от 3 400 000 лв. до 7 400 000 лв.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ДАДЕ СТАРТ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ Избрана

На 16 ноември 2015 г., Областен информационен център – Перник и представителите на Български червен кръст дадоха старта на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“ за Пернишкия регион.…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ Избрана

На 16 ноември 2015 г. в заседателната зала на Община Перник се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център. На форума присъстваха представители на общинската и областна администрации, работодатели,…

Продължава...

БИЗНЕСЪТ ДА ОЧАКВА ДВЕ НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК

В заседателната зала на Община Радомир се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център. На форума присъстваха представители на общинската администрации, работодатели, неправителствени организации, образователни институции и др. Екипът…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

Екипът на Областния информационен център - Перник представи първите отворени процедури за набор на проектни предложения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." Представители на…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ“

Областният информационен център - Перник организира отворена приемна, на която жители и гости на областния град имаха възможността да се информират за приноса на Европейския съюз, за финансиращите европейски програми,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.