wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ

 В Двореца на културата - гр. Перник на Конференция, посветена на европейското финансиране, Областният информационен център - Перник събра десетки представители на бизнеса, общинските администрации, общински предприятия, неправителствени организации, граджани и др. институции. За почти 4-годишната си история Центърът се е наложил като марка за качество по отношение на информация, насочена към Кохезионната политика и структурните инструменти на Европейския съюз. Освен 120-те информационни срещи с повече от 2500 участника в шестте общински центъра от Пернишка област, Инфоцентъра се е включил в 7 инициативи, реализирани от мрежата от 28-те информационни центъра в национален мащаб. 1350 граджани от областта са посетили офиса, търсещи възможности за финансиране на проектните си идеи. Участниците в Конференцията се запознаха с нормативната уредба на програмен период 2014 - 2020 г. - оперативните програми, техните приоритетни оси и цели, финансовата рамка, сферите на интервенции и обсег на действие. Екипът на ОИЦ - Перник представи активните, към момента, за кандидатстване процедури: „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по ОП „Иновации и конкурентоспособност"; „Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси, както и втория набор от работодатели по схемата „Младежка заетост". Анонсирани бяха и предстоящите за отваряне процедури по оперативни програми до края на 2015 г. Присъстващите бенефициенти и кандидат-бенефициенти се запознаха интерактивно с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от фондовете на ЕС (ИСУН 2020), чрез която в настоящия програмен период електронно ще бъдат подавани проектни предложения; ще се осъществява оценяване и класиране; текущи и финални отчети на проектни дейности; и верифициране на законосъобразно направените разходи, направени с европейски средства. Това ще доведе до по-голяма прозрачност, намаляване на административната тежест, съкращаване на срокове и най-вече по-добра комуникация между управляващите органи и бенефициентите. С оглед споделяне на добри практики, бяха поканени представители на 9-то основно училище „Темелко Ненков" в областния град, които представиха успешно изпълнения проект „Училище за усмивки" в рамките на процедурата „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" по ОПРЧР. Чрез изпълнение на проектните дейности е изграден ефективен и устойчив училищен модел, насочен към подобряване на условията за равен достъп до качествено образование и обучение на ученици в неравностойно положение. Създаването на клубове по интереси, клуб на родителите, осъществяването на обучителни екзкурзии и зелени училища, подобряване на материално-техническата база, обучение на преподавателите за работа в мултикултурна среда и интерактивен начин на преподаване, са превърнали училището в интересна и привлекателна среда за учениците. Цялостното изпълнение на проекта е довело до значително намаляване на тревожната статистика за ранно отпадане от образователния процес. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Продължава...

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТЧИТАТ ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

 За първите 5 месеца на 2015 година Областният информационен център - Перник е провел 26 информационни срещи с 666 участници. Бройката на публикации, отразяващи дейността на офиса е 124. Това…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПО ОПРЧР

 На информационна среща с целева група - представители на общинските администрации от Пернишкия регион, Областният информационен център - Перник представи процедурата „Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси". Процедурата…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРЕД БИЗНЕСА ПЪРВАТА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 Областният информациоинен център - Перник проведе информационна среща с целеви групи - представители на бизнеса. Тема на събитието беше: „Представяне на актуална информация за процедури за кандидатстване за предоставяне на…

Продължава...

ПЕРНИЧАНИ ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Областният информационен център - Перник, съвместно с община Перник организира празничен концерт за честването на Деня на Европа - 9 май. Събитието стартира с химна на Европейския съюз - Одата…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА ОТ РЕГИОНА

На двудневен изнесен семинар, Областният информационен център - Перник представи пред малки, средни и големи предприятия от областта възможностите за финансиране на проектни идеи с помощта на оперативните програми чрез…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.