wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

В ЗЕМЛЕНГРАД ИСКАТ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БИЗНЕС

Областният информационен център - Перник проведе информационна среща на тема: „Представяне на основни акценти на одобрените оперативни програми. Споделяне на добри практики и научени уроци" и изнесен офис в рамките на инициативата на мрежата от 28 информационни центрове „Да създадем заедно България 2020 г.". Националното анкетиране на широката общественост цели да се изведат приоритетните сфери на въздействие с помощта на европейското финансиране в програмния период 2014 - 2020 г. Според наследниците на историческото селище Земленград (днешен Земен) инвестициите трябва да са взаимно свързани - чрез популяризиране на историческите и природни забележителности на територията на общината, което от своя страна ще доведе до активизиране на предприемачеството и създаване на трайна заетост и поминък на местното население. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Продължава...

БРЕЗНИЧАНИ ИСКАТ ПРОЕКТИ С ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Областният информационен център - Перник проведе информационна среща на тема: „Представяне на основни акценти на одобрените оперативни програми. Споделяне на добри практики и научени уроци". "Предстои стартирането на първите процедури…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА РАДОМИР ИСКАТ РАБОТНИ МЕСТА И ОБНОВЕНА ГРАДСКА СРЕДА

На 23 март 2015 г. Областният информационен център - Перник проведе информационна среща на тема: „Представяне на основни акценти на одобрените оперативни програми. Споделяне на добри практики и научени уроци".…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПОПИТА ПЕРНИЧАНИ КАК ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ ДО 2020 г.

В ранния следобяд на 19 март 2015 г., на ул. „Търговска" в гр. Перник, екипът на Областен информационен център - Перник, организира офис на открито, на който всеки перничанин имаше…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛЕГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Педагози и директори на училища и детски градини, както и представители на центрове за професионално обучение взеха участие в поредната информационна среща, организирана от Областен информационен център - Перник на…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАEТОСТ

На информационна среща, посветена на новите възможности за европейско финансиране на науката, образованието, заетостта и социалното включване, се събраха представители на образователни институции, директори и педагози от училищата в област…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.