wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – ПЕРНИК С МЕДИИТЕ

Актуална информация за възможната реализация на проекти с европейски средства беше представена пред представители на регионални и национални медии от екипа на Областен информационен център - Перник на състоялата се поредна информационна среща за проактинвна работа с медиите на 12.02.2015 г. Екипът е убеден, че провеждането на тези срещи е от изключително значение за навременната и точна информация, от която се нуждае обществеността, и фокусира вниманието си към медииите с надеждата, че чрез тях тази информация ще достигне до повече потенциални бенефициенти и в най-малките населени места. На срещата бяха представени конкретни данни за предстоящите процедури за финансиране, определени в Индикативните годишни работни програми за 2015 г. на Управляващите органи на седемте оперативни програми за програмен период 2014-2020 г. По ОП „Развитие на човешките ресурси" е предвиден старт на 12 процедури. Агенция по заетостта ще бъде бенефициент по 3 от тези процедури, а Агенцията за социално подпомагане ще продължи предоставянето на услугата „личен асистент" чрез процедурата „Нови алтернативи". Безработни лица до 29-годишна възраст и такива над тази възрастова граница, както и работодатели ще имат възможност да се включат в проектите за 178 мил. лева по процедурите „Активни" и „Активиране и заетост". ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" ще финансира 4 проекта през 2015 г. в областта на НИРД за над 24 мил. лева, а за образованието са предвидени 497 мил. лева чрез стартирането на 13 бр. процедури за предоставяне на БФП. На бизнеса ще бъдат предоставени финансови ресурси за близо 470 мил. лева чрез стартирането на 3 процедури в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност". Областият информационне център ще продължи успешното си сътрудничество с медиите и занапред като желан и надежден партньор, със съществен принос за популяризиране на функциите и дейността на Центъра. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Областен информационен център Перник тел.: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Продължава...

КОРЕКТНОТО И СМИСЛЕНО РАЗПИСАНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОДИ ДО ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Ясно дефиниране на общата и специфичните цели на проектната идея; коректно определяне на целевите групи; реалистичен и изпълним индикативен график на предвидените дейности; правилен подбор на екипа, ангажиран с изпълнение…

Продължава...

ОБЩИНИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В Дом-паметник „Георги Димитров" - с. Ковачевци Областният информационен център - Перник проведе информационна среща на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за напредъка на преговорния…

Продължава...

ИНОВАЦИИТЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРИОРИТЕТНИ ПРЕЗ 2015 Г.

При огромен интерес в гр. Трън се проведе информационна среща на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за одобрените оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г.…

Продължава...

18 ПРОЦЕДУРИ СА ПРЕДВИДЕНИ ДА СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2015 Г. ПО НОВАТА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Областният информационен център - Перник проведе информационна среща в Читалище „Просвещение" - гр. Брезник на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за напредъка на преговорния процес…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА НОВ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Екипът на Областния информационен център - Перник стартира нов информационен цикъл в Пернишкия регион на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за напредъка на преговорния процес…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.