wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК ОТЧЕТЕ УСПЕШНА 2014 Г.

На провелата се на 18 декември 2014 г. информационна среща за проактивна работа с представители на медиите, екипът на ОИЦ - Перник представи актуална информация за: изпълнението на оперативните програми през програмен период 2007 - 2013 г.; напредъка по одобрението на програмните документи за Програмен период 2014 -2020 г.; индикативните годишни програми на седемте оперативни програми за 2015 г. Екипът на ОИЦ - Перник направи отчет за дейността си през изминаващата година. Повече от 350 представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са посетили офиса на ОИЦ, търсейки информация, свързана с европейското финансиране. Най-голям интерес е регистриран към ОП „Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси". На проведените общо 14 информационни срещи в шестте общински центъра в областта са присъствали 423 човека. Повече от 1500 официални писма са били изпратени до институции, местни администрации, училища, търговски дружества, неправителствени организации и др. Екипът на ОИЦ - Перник изказа своята благодарност за коректното отразяване на дейността (над 220 публикации и репортажи) от регионалните електронни и печатни медии, като си пожела и занапред това сътрудничество да продължи. По този начин информацията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, която популяризира ОИЦ ще може да достига до все повече потребители и заинтересовани лица, убедени са експертите. И през 2014 г. продължи успешното партньорство на ОИЦ - Перник с европейските клубове от гр. Перник. Експертите от Инфoцентъра заедно с младите европейци отбелязаха Деня на Европа - 9 май, с изнесен офис, на който жители и гости на областния град имаха възможност да получат информационни материали, свързани с Общността. Извън рамките на годишния план, Областният информационен център - Перник се включи в провеждането на четири национални инициативи, осъществени от мрежата от 28 информационни центрове в България. Инициативата „Да създаваме заедно европейски проекти" бе насочена към младежите. 167 граждани от област Перник, взеха участие в анкетно проучване, свързано със Споразумението за партньорство на България като страна-членка на Европейската общност. Повече от 500 участника се включиха в инициативата „Да спортуваме заедно!". Пътуващата изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014 - 2020", в рамките на една седмица обиколи региона. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic.pernik@eufunds.bg    

Продължава...

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ С ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 Г.

Пред широката общественост на гр. Перник Областният информационен център представи възможностите, които предоставят новите оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г. за подкрепа и финансиране на проектни идеи в различни…

Продължава...

ОИЦ-ПЕРНИК ПРЕДСТАВЯ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Представители на бизнеса, неправителствени организации и граждани присъстваха на поредната информационна среща, организирана от ОИЦ-Перник на 09.12.2014 г., и имаха възможност да се запознаят с основните акценти на новите оперативни…

Продължава...

ИЗЛОЖБАТА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020“ ОБИКОЛИ ПЕРНИШКИЯ РЕГИОН

Последната седмица на месец ноември 2014 г. бе посветена на постигнатите резултати с помощта на европейското финансиране през първия за България програмен период 2007 - 2013 г. Националната кампания, реализирана…

Продължава...

ПОВЕЧЕ ОТ 500 УЧАСТНИКА ОТ ПЕРНИШКА ОБЛАСТ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО!“

В периода 13 - 19 октомври мрежата от 28 информационни центрове проведe спортни мероприятия във всички български общини. Спортните празници преминаха под мотото „Да спортуваме ЗАЕДНО!". Много динамична, изпълнена със…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК БЕ ДОМАКИН НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

През септември 2014 г. в гр. Перник се проведе обучение на тема „Споразумение за партньорство и нормативна рамка 2014 - 2020 г.", организирано от Централният информационен и координационен офис към…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.