wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Плевен проведе изнесена приемна на площад „Възраждане" в гр. Плевен. Събитието бе част от инициативата на мрежата от 28 Областни информационни центъра „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ".

Експертите от ОИЦ - Плевен разказаха на гражданите и гостите на града за действащите в страната програми за териториално сътрудничество в България, както и за добри практики по изпълнени проекти в областта и страната. Посетителите на приемната получиха информационни материали и участваха във викторина свързана с програмите. Плевенчани показаха завидни знания и бързина на отговорите и си тръгнаха от приемната с много подаръци. Изнесената приемна бе проведена съвместно с позиционираното в гр. Плевен Информационно звено по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България към Министерство на регионално развитие и благоустройството. В инициативата се включи и Център „Европа Дирекно" - Плевен. Часът и мястото на изнесената приемна, както и информацията представена по атрактивен и достъпен начин събраха много граждани и гости на Плевен на централния градски площад.

ИНТЕРРЕГ вече 25 години финансира проекти за трансгранично сътрудничество. Тези проекти сближават хората от различни региони за разрешаване на общи проблеми, които не могат лесно да се управляват в рамките на една държава. С общи знания и ресурси Интеррег подобрява здравеопазването, безопасността, защитата на околната среда, образованието, транспорта, местните икономики и много други. България участва в пет трансгранични, в няколко транснационални програми, както и в такива за междурегионално сътрудничество.

ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За допълнителна информация:

 

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mailoic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.