wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със среща с   граждански организации продължава активното представяне на двете отворени процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" от ОИЦ - Плевен. Гражданските организации са допустим бенефициент и партньор и по двете процедури, което ще разшири обхвата на включените в образователния процес структури от обществото, и ще даде възможност за повече разнообразие и устойчивост на планираните дейности по всеки проект. Участниците в срещата получиха подробна информация за приоритетите, допустимите дейности, очакваните резултати  и необходимата документация за процедурите. Очакваният ефект от процедурите е свързан с разрешаване на проблемите при интегрирането на децата и учениците от етническите малцинства и на децата, търсещи или получили международна закрила и за повишаване на шансовете им за успешна професионална, социална и творческа реализация. Срещата беше организирана в партньорство с Център „Европа Директно - Плевен".

 ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център - Плевен

Ул.Дойран № 81 А

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.