wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Плевен  представи  отворените процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Целта на процедурите е да подпомогнат децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна  професионална, социална и творческа реализация. Допустими бенефициенти и по двете процедури са общини, училища и детски градини и граждански организации, регистрирани по ЗЮЛЦ за обществена полза. В залата на Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1908“  се събраха директори на училища и детски градини от общината, секретари на читалища и представители на общинската администрация, които зададоха много въпроси по двете процедури и споделиха своите идеи.

         На срещата  беше представена и процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Община Червен бряг е бенефициент по тази процедура и гражданите посрещнаха с интерес информацията. Целта на процедурата  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С" в жилищния сектор и в обществените сгради - административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура в 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. 

    ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.