wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Училища и детски градини от община Никопол ще се възползват от възможностите предоставени по отворените процедурите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Това стана ясно на организираната от ОИЦ – Плевен информационна среща в общината, на която присъстваха директори, читалищни секретари, общински служители и граждани. Експертите предоставиха обширна информация, илюстрирана с мултимедийна презентация  и отговориха на множество въпроси. Двете процедури дават възможност за професионална, творческа и социална реализация на децата и учениците от целевите групи и обединяват усилията на общините, учебните заведения и гражданските организации в тази посока. Интерес за гражданите представлява и процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, по която Община  Никопол е бенефициент. Чрез нея ще се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради - административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура в 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

    ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

www.facebook.com/District.information.point.Pleven

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.