Печат на тази страница

В Кнежа ОИЦ – Плевен проведе поредната си среща с потенциални бенефициенти от първия информационен цикъл за 2016 г.

На 23 юни в залата на Община Кнежа се събраха представители на общинската администрация, на бизнеса, на организации с нестопанска цел, директори на училища и детски заведения и учители, за да получат полезни разяснения по отворени процедури и навременна информация за предстоящите възможности за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г.

Особен интерес сред общинските експерти и читалищни секретари предизвика очакваната подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони.

Педагогическите специалисти обмислят възможностите за партньорство с висши училища, за да кандидатстват с проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за подобряване на уменията за работа в мултикултурна среда.

Вниманието на бизнеса беше насочено към възможността за реализиране на идеи с помощта на „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Участниците в информационното събитие оцениха високо достъпния език, на който се представя информацията, и подчертаха полезността на срещите с експертите от Областния информационен център (ОИЦ) в Плевен.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg