wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център организира срещи на 29 юни и 04 юли с потенциални бенефициенти и експерти от общините Белене и Левски

Областният информационен център (ОИЦ) – Плевен проведе на 29 юни в Белене и на 04 юли в Левски поредните разяснителни срещи с представители на различни организации, експерти и земеделски производители. Вниманието на участниците беше насочено към двете отворени за кандидатстване процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Директорите на училища и детски заведения очакват възможностите за повишаване на компетентностите на педагозите за работа в мултикултурна среда в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – публичното обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ приключи преди месец.

Интерес за общинските експерти и читалищни секретари представлява очакваната подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ – Плевен представи и ИГРП на оперативните програми, за да могат заинтересованите навреме да се ориентират за предстоящите възможности за финансиране на техните идеи от Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2016 г.

Следващото информационно събитие е на 06 юли 2016 от 11 ч. в залата на Дневния център за възрастни в гр. Пордим.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.