Печат на тази страница

През юли Областният информационен център – Плевен организира информационни събития в общините Пордим и Долна Митрополия

На 6 юли експертите от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен събраха в залата на Дневния център за възрастни в гр. Пордим всички заинтересовани от реализирането на проекти с европейско подпомагане, а на 18 юли проведоха информационна среща и в гр. Долна Митрополия.

Събитията преминаха при активното участие на общинските служители, интересуващи се към момента от възможностите, които ще предостави отварянето на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони. Заместник-кметът на Община Пордим Красимир Тунев сподели и очакванията си мултифондовата стратегия за водено от общностите местно развитие, разработена от СНЦ „Местна инициативна група – общини Левски, Летница и Пордим“, да бъде одобрена и изпълнението й да постигне възможно най-широк синергичен ефект в социално-икономическото развитие на района.

Земеделските стопани, отзовали се на поканата на ОИЦ-Плевен, имаха конкретни въпроси за условията за подпомагане и необходимите документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Директорите на училища и детски градини в двете общини също се включиха в информационните събития. За тях екипът на ОИЦ-Плевен очерта възможностите за повишаване на компетентностите на педагозите за работа в мултикултурна среда според проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, както и с предстоящата процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование – фаза 1“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg