wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 август 2016 експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха информационо събитие по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“

На 16 август 2016 експертите от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен се отзоваха на поканата на „Булгед“ ООД и посетиха информационния ден по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0450-C01/20.06.2016 г.

Благодарение на закупуването и въвеждането в експлоатация на система за директно лазерно гравиране, подпомогнати финансово от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, се очаква създаването на нов стопански обект в Плевен. Това трябва да се случи в рамките на следващите 11 месеца, като общата сума на инвестицията е 1 661 731.84 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 997 039.10 лв., а останалите 664 692.74 лв. са собствено финансиране на фирмата.

Изпълнението на заложените дейности ще доведе до повишаване на производствения капацитет, на ефективността на производствения процес и на експортния потенциал на предприятието според ръководителя на проекта Галина Цонева. Тя акцентира и върху минимизирането на екологичния отпечатък от дейността на „Булгед“ ООД в резултат от въвеждането на новото оборудване. За работа с него е необходим високо квалифициран персонал, който ще бъде специално обучен.

Експертите от ОИЦ – Плевен очакват актуална информация за успешно приключените проекти и се надяват да откриват все по-често „добри практики“, реализирани със средства от ЕСИФ.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.