wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Конферентната зала на Община Червен бряг експертите от Областния информационен център – Плевен разговаряха със заинтересованите по условията на отворените процедури и насочиха вниманието към предстоящите до края на 2016 г.

На 8 септември 2016 г. експертите от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организираха в гр. Червен бряг информационна среща, за да насърчат всички заинтересовани от общината да кандидатстват по актуалните отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подробно бяха представени условията по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, предоставяща възможности за общини, ВиК оператори, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

 Въпроси на участниците в информационното събитие имаше и към изискванията и допустимите дейности по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочена към хора с увреждания и техните семейства, към деца и възрастни в риск, към икономически неактивни лица.

Улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика цели и процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“, която предстои да бъде отворена.

В края на срещата експертите от ОИЦ – Плевен насочиха вниманието и към планираните в ИГРП до края на 2016 г. мерки.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.