wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Гулянци за отворените и предстоящите процедури по оперативните програми

На 1 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира първа за втория информационен цикъл за 2016 г. среща в община Гулянци, за да отговори на потребностите от актуална информация по оперативните програми.

Експертите Костадин Киров и Цветемира Къдрийска от ОИЦ представиха възможностите за получаване на финансова подкрепа по отворената в момента процедура „Социално предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, както и по Мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони. Те очертаха и спецификата на очакваните мерки процедури за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, както и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Предстоящото през 2017 г. отваряне на публичните мерки по Програмата за развитие на селските райони предизвика интереса на специалистите от общинската администрация.

Земеделските производители, представителите на бизнеса и местната администрация, взели участие в информационното събитие, се възползваха от възможността да получат на място отговори на въпросите си.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.