wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Гиген, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Чомаковци и Плевен обозначени на картата на „Европа в моя регион“

Със седем инициативи, организирани от Областния информационен център (ОИЦ) в различни населени места, Плевен се включва в тазгодишната общоевропейска кампания „Европа в моя регион“.

 

Идеята е устойчивите резултати от успешните проекти, реализирани на местно ниво с финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), да станат видими и да достигнат до повече хора. Освен това през 2017 г. националната инициатива на Мрежата от информационни центрове за ЕСИФ в България „Заедно за Европа“ се фокусира върху два юбилея: 60 години Европейски социален фонд и 10 години от приемането на България за пълноправен член в ЕС.

Затова екипът на ОИЦ организира през март и април приемни на открито в Долна Митрополия, Кнежа и Плевен;

гостува в Долни Дъбник на откриването на фотоизложбата на Петър Дочев-Перконис „Кипър в сърцето ми“ и участва активно в разговора за европейските ценности;

организира интерактивни занимания с учениците от секцията „Граждани на света“ в СУ „Асен Златаров“ в с. Гиген, част от проект „Да сбъднем мечтите си!“ и с петокласниците от клуба по гражданско образование към ОУ Христо Ботев“ в с. Чомаковци, финансиран по проект „Заедно можем да постигнем мечтите си“. И двата проекта се подпомагат финансово в рамките на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства“ от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Основното събитие се състоя на 03 май на площад „Възраждане“, обновен по проект BG161PO001/1.4-09/2012/033-06 „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен“: Изложение на успешни европейски проекти и концерт предоставиха възможност на представители на бизнеса, на неправителствени организации, на училища и детски градини да покажат на посетителите как се използват средствата от еврофондовете в област Плевен. Шатрите на ОИЦ – Плевен приютиха информационните щандове на 4 фирми, 2 неправителствени организации и 6 училища от областта, а на сцената излязоха над 130 участника на възраст от 4 до 18 години.

Богата музикално-художествената програма за гостите на събитието беше подготвена в рамките на проект МИР, съфинансиран от програма „Европа за гражданите“, координиран от Учебна работилница "Европа" – Плевен. Публиката приветства изпълненията на децата от детски градини „Звънче“ и „Слънце", танцовите двойки от школа „Зорая“ към НЧ „Хр. Ботев“ и изпълнителите от клуб „Алеко пее и танцува" при Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Костантинов”.

Танците и музиката на сцената на ОИЦ – Плевен продължиха с Музикално-танцовата сюита „С музика и танци мечтаем заедно“ на ПУ „П. Р. Славейков“, вълшебните хора и ръченици на танцовия състав при НЧ „Искра“ и СУ „Асен Златаров“ в Гиген, на клуб „Хороводец“ при ДФСГ "Интелект" и инструментална група „Нашенчета” при ЦПЛР-ЦРД.

Вечерта плевенчани и гостите на града отново празнуваха с екипа на ОИЦ шестия рожден ден на Мрежата от информационни центрове за ЕСИФ в България: подаръкът за всички бе концертът на рок група „ХОРИЗОНТ“.

Участието в кампанията „Европа в моя регион – Плевен 2017“ продължава с дни на отворени врати в периода 15-20 май с организирани посещения във фирми и организации в Плевен, ползвали финансова подкрепа от ЕСИФ.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел./факс 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.