wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански обект в града, подпомогнат финансово от ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански обект в града в рамките на информационния ден по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“, който се изпълнява с финансова подкрепа от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Екипът на проекта представи въведената от средата на май в експлоатация специализирана система за директно лазерно гравиране, с помощта на която се произвеждат клишета за печат на опаковки. Инвестицията възлиза на 1 658 393.24 лв, като 995 035.94 лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 663 357.30 лв. са собствено финансиране на фирмата.

Ръководителят на проекта Галина Цонева подчерта, че благодарение на европейското финансиране разнообразяват продуктовия си асортимент с ръкавни клишета от гума и така отговарят на високите изисквания за непрекъснат печат. Открито е едно работно място за специалист, който да обслужва тритонната машина, монтирана в новия обект в източната индустриална зона на гр. Плевен. Седмица преди приключване на проекта експертите от ОИЦ – Плевен имаха възможност да разгледат на място закупеното оборудване. От особено значение е и минимизирането на екологичния отпечатък от дейността, като полученият отпадък може да бъде оползотворен. В Германия например се използва в пътното строителство.

Изпълнението на дейностите по проекта приключва на 20 юни 2017 г. Вложените европейски средства следва да подпомогнат повишаването на производствения капацитет, повишаването на ефективността и на експортния потенциал на предприятието.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен
ул. „Дойран“ № 81А
Тел. 064/800 614
e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.