wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експерти от Областния информационен център в Плевен се срещнаха с представители на регионалните медии, за да информират за изпълнението на европейски проекти в областта

214 са проектите в област Плевен до момента на обща стойност 298 892 037 лв., които получават финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2014 година. Размерът на договорената безвъзмездна помощ възлиза на 237 476 495 лв., а реално изплатените средства към края на юли са 46 430 542 лв.

Каква част от тях се изпълняват в икономиката, търси ли бизнесът активно подкрепа от еврофондовете, за да реализира идеите си, и използвал ли е съответните възможности през последните две години?

117 фирми изпълняват в момента общо 125 договора в област Плевен за почти 100 милиона лева. Малко над 68 милиона лв. от тях ще получат безвъзмездно от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Над 31 милиона вече са изплатени. Благодарение на подкрепата 56 предприятия имат възможност да повишат производствения си капацитет, 15 ще въведат системи за подобряване на управленския капацитет, 29 фирми ще инвестират във внедряването на иновации, а 25 стартиращи предприятия получават подкрепа за разработване на иновации. Обявени са вече и кандидатите, одобрени по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в МСП“. Очаква се поне 5 плевенски фирми да подпишат договори за финансиране.

Бизнесът се възползва и от финансирането от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 5 предприятия ще получат средства, за да подобрят условията на труд, а 23 разкриват 300 нови работни места в областта с финансова подкрепа от Европейския социален фонд.

Експертите от ОИЦ информираха също за актуалните и за предстоящите възможности за предприемачите. До 26 септември фирмите могат да кандидатстват с проектно предложение за разработване на продуктови и производствени иновации, а до края на 2017 г. е планирано да бъдат отворени

„Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“, насочена към средни и големи предприятия;

„Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ и

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ за предприятия от преработващата промишленост.

Друг акцент в дневния ред на срещата бе Програмата за развитие на селските райони. В момента проект за изменение на наредбата за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е публикуван за обществено обсъждане. Предвиждат се някои съществени изменения при кандидатстването с цел намаляване на административната тежест и прецизиране на изискванията.

Всички заинтересовани могат да получат подробна информация за оперативните програми в Областния информационен център и през летните месеци или да зададат въпросите си по имейл. От септември експертите отново ще проведат информационни събития и във всички общини в областта.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен
ул. „Дойран“ № 81А
тел. 064/800 614
e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.