wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   От община Долна Митрополия започна велоинициативата на ОИЦ – Плевен в областта за популяризиране на обекти, получили подпомагане от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

   Началото на едноседмичната спортна инициатива на Областния информационен център за популяризиране на еврофондовете в област Плевен бе дадено на 14 ноември 2018 в гр. Долна Митрополия. След като получиха актуална информация за европейските проекти, изпълнявани в общината, участниците стартираха точно в 10 ч. от улица „Васил Априлов“ и направиха обиколка, следвайки част от „маршрута“ на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. Първите щастливи финалисти, спечелили нов велосипед, са Елица Петрова, Рая Димитрова и Силвестър Альошев.

   Следващата цел на екипа на ОИЦ – Плевен бе гр. Левски, където обектът на велопохода е читалището в града. През 2017 г. е подписан договор за обновяването му по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони. Участниците, спечелили тук голямата награда, са Християна Личева, Барие Демирова и Божидар Рачев.

   В първия ден имаше още един старт – в Белене. С нов велосипед си тръгнаха Преслав Минков, Даян Костадинов и Георги Митков.

   На 15 ноември се проведоха велопоходите в Гулянци и Никопол, а големите награди отидоха при Емил Иванов, Петя Крумова, Пламен Добрев, Джан Бекиров, Мерджи Хасков и Ема Грамикова.

   На 16 ноември ентусиазираните велосипедисти излизат в Кнежа, Долни Дъбник и Пордим.

   Стартът в Плевен е планиран за събота, 17 ноември, от 10 ч. на велоалеята при читалище „Съгласие“, а в последния ден от инициативата, 23 ноември, се включват Искър и Червен бряг.

   Наградите, по три велосипеда за всяка община, са закупени със средства по проект № BG05SFOP001-4.001-0016 „Продължаване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   В инициативата могат да се включат всички желаещи след предварителна регистрация в съответната община.

   За повече информация:

   Николета Минчева
   Експерт „Комуникация и информация“

   Областен информационен център – Плевен
   ул. „Дойран“ № 81А

   тел. 064/800 614, e-mail: oic.pleven(at)eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.