wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Въпреки ниските температури най-запалените велосипедисти от Плевен се събраха в съботния ден пред сградата на Общината, за да направят опознавателна велообиколката край обекти, реновирани със средства от ЕФРР по проект "Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен" (BG16RFOP001-1.007-0001-C01), както и край Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията, който също продължава да предоставя услуги, благодарение на съфинансиране от Европейския социален фонд.

   Финалът на велопохода бе пред Областния информационен център, където експертите отново насочиха вниманието към успешните проекти в областта, като подчертаха значението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за местното развитие.

   Голямата награда - три нови велосипеда - спечелиха Валентин Илиев, Димитър Саралиев и Цветомир Иванов.

   Инициативата продължава на 23 ноември 2018 в гр. Искър от 10.30 ч. и в гр. Червен бряг от 13.30 ч.

   Наградите са закупени със средства по проект № BG05SFOP001-4.001-0016 „Продължаване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.