wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ПОДМЯРКА 7.2. ОТ ПРСР

ОИЦ – Плевен обсъди със заинтересованите от община Долни Дъбник актуални възможности за подготовка на проектни предложения по оперативните програмите

На 21 юни Областният информационен център (ОИЦ) – Плевен организира информационен ден в община Долни Дъбник за възможностите за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г.

Заинтересованите от населените места в Общината получиха подробна актуална информация за отворени и планирани в непосредствено бъдеще процедури по оперативните програми – представена достъпно и разбираемо и за широката общественост.

Участниците в срещата насочиха вниманието си към подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, която предстои да бъде отворена. Допустимите дейности определено представляват интерес за Общината и читалищата в района, но беше изразено опасение, че размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи до 50 000 евро за проект е недостатъчен.

Експертите от ОИЦ – Плевен представиха и възможностите за малките и средни предприятия в рамките на „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и насочените към училищата и детските градини предстоящи процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ В ГРАД ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОИЦ – Плевен организира информационна среща в гр. Искър за процедури по оперативните програмите На 14 юни екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира първа за 2016 г.…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В НИКОПОЛ

ОИЦ – Плевен проведе информационно събитие в Община Никопол за възможностите за финансиране на проекти от ЕСИФ през 2016 г. На 09 юни 2016 Областният информационен център (ОИЦ) се срещна…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРОПРОГРАМИТЕ В ГУЛЯНЦИ

ОИЦ – Плевен информира специалистите в Община Гулянци за процедури по оперативните програмите Екипът на Областния информационен център започна от 07 юни 2016, поредица от информационни срещи във всички общини…

Продължава...

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ

С изложение на площада в Плевен фирмите с успешно изпълнени проекти с европейско съфинансиране закриха националната кампания „Успешни заедно“ в областта Областният информационен център в Плевен даде възможност на малки…

Продължава...

Успешен опит споделиха предприятия от Плевен

Областният информационен център в Плевен организира на 27 април 2016 среща на бизнеса   По покана на Областния информационен център на 27 април 2016 г. в залата на Арт център…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.