wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА КНЕЖА

Пред директори на училища и детски градини от община Кнежа експертите от ОИЦ – Плевен представиха актуалните възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Процедурите „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ предизвикаха интереса на присъстващите, някои от които споделиха своя опит с подобна процедура от предходния програмен период. „Тези проекти ни дават възможност да разширим и разнообразим работата с децата и учениците от целевите групи, и са изключително полезни и навременни“ – сподели една от участничките.

                   Във втората част на срещата, при разширено участие, беше предоставена обширна информация и рекламни материали за актуалните и предстоящи възможности, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ пред уязвимите групи граждани, във връзка с Националната инициатива „Заедно за съпричастността“.

            

    ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Продължава...

ОИЦ- ПЛЕВЕН ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ В ОБЛАСТТА

С пресконференция за плевенските регионални и местни, печатни и електронни медии ОИЦ – Плевен стартира цикъл информационни събития в областта. Събитията са част от Националната информационна кампания под надслов „ЗАЕДНО…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА НИКОПОЛ

Училища и детски градини от община Никопол ще се възползват от възможностите предоставени по отворените процедурите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: „Подкрепа за предучилищно възпитание и…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОИЦ – Плевен  представи  отворените процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП НОИР ПРЕД ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Със среща с   граждански организации продължава активното представяне на двете отворени процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" и „Подкрепа за предучилищното възпитание…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ОТБЕЛЯЗВА 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

Областен информационен център - Плевен проведе изнесена приемна на площад „Възраждане" в гр. Плевен. Събитието бе част от инициативата на мрежата от 28 Областни информационни центъра „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ".…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.