wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТТА

ОИЦ - Плевен проведе четири последователни срещи в общините Левски, Пордим, Долни Дъбник и Искър, за да представи предстоящите възможности за финансиране в областта на образованието със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Пред директори на училища и детски градини, общински служители и представители на граждански организации експертите от ОИЦ - Плевен представиха възможностите за образователна интеграция на деца и  ученици от етническите малцинства и търсещите и/или получили международна закрила. Стартът на двете процедури предстои, но според публикувания проект за насоки потенциалните бенефициенти могат да структурират своите идеи и да предприемат стъпки за организиране на партньорства. Възможностите, които ще бъдат предоставени на образователните институции по двете процедури са по отношение  изграждането като пълноценни граждани с успешна  професионална, социална и творческа реализация на децата и учениците от целевите групи. Проектните предложения трябва да предвиждат дейности по постигане на всяка една от Стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно:

1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства;

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства;

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Двете процедури предвиждат като бенефициенти и партньори училища и детски градини, общини и граждански организации, които според дискусиите в четирите общини, очакват с нетърпение отварянето на процедурите.

    ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За допълнителна информация:

 

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mailoic.pleven@eufunds.bg 

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПОСРЕЩА ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ

Гости на ОИЦ - Плевен бяха български и руски поети и писатели.  Творците се запознаха с европейската кохезионна политика в България, мрежата от 28 областни информационни центрове и разнообразната дейност…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ПОДКРЕПА НА БЕЗРАБОТНИТЕ

В организирания цикъл от срещи с работодатели, представители на подпомагащи бизнеса организации, центрове за професионално обучение, общини, социални партньори, и неправителствени организации, експертите от ОИЦ - Плевен представиха актуалните възможности…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН СТАРТИРА ВТОРИ ЦИКЪЛ СРЕЩИ ЗА 2015 ГОДИНА

ОИЦ - Плевен представи програмен период 2014 - 2020 пред представители на Факултет „Авиационен" на НВУ - Долна Митрополия. Преподавателите бяха запознати с действащите оперативни програми, приоритетите пред всяка от…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПОСРЕЩА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ

Експертите от ОИЦ - Плевен бяха домакини на млади художници от цялата страна. Залите на Центъра се изпълниха с деца участници в 16 - тото издание на Националното биенале на…

Продължава...

В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НОВАТА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ОИЦ - Плевен съвместно с МОН организира информационен ден за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". В първата част на срещата заместник-министърът на образованието и науката…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.