wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА СЪВМЕСТНО С МОН

информационно събитие на тема: „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. - научни изследвания, технологично развитие, иновации"  на 25 юни от 14:00ч. в зала „Плевен" на Областна администрация. Поканени за участие са представители на бизнеса, училища,  неправителствени  организации, общини, граждани и медии.     ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     За допълнителна информация:    Иваничка Мусова  Експерт Комуникация Тел./факс064/800 614 e-mail: oic.pleven@eufunds.bg   

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 40 МЕСЕЦА

От откриването си на 1 февруари 2012 г. досега центърът е посетен от 4 357 граждани - служители, младежи, безработни, представители на фирми и граждани. Експертите са предоставили отговори на…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МСП, ГРАЖДАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ОИЦ - Плевен финализира пролетния информационен цикъл със среща с потенциални бенефициенти в Арт Център Плевен. Активната информационна програма, обхванала всички 11 общини на областта даде възможност на граждани от…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН СЕ СРЕЩНА С МЕДИИ

ОИЦ - Плевен проведе поредна среща с представители на местните и регионални медии. Основна тема на срещата беше системата ИСУН 2020. През новия програмен период, обхващащ 2014 - 2020 г.,…

Продължава...

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА „ ПЛЕВЕН МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД“

За втора поредна година Областен информационен център - Плевен и община Плевен проведоха Фестивал „Плевен модерен европейски град". Той се реализира в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център",…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН СЕ СРЕЩНА С МЕДИИ

ОИЦ - Плевен проведе среща с журналисти от местните и регионални медии за представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен расгеж" България за първи път има достъп до средства…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.