wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

26 ФИРМИ ВНЕДРИХА ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

20% от всички проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се изпълняват в област Плевен

31 фирми са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на иновативни решения и са посочили област Плевен като място за изпълнение на проектите си. Общата стойност на подпомагането възлиза на 23 755 403 лв. и се предоставя от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. В цялата страна се изпълняват 152 проекта, от които 78 са в Северозападна България.

Работата по 26 от проектите в област Плевен вече е приключена. Експертите от Областния информационен център посетиха някои от заключителните информационни събития.

През юли „ВиЕмЛабс” ООД представи пред плевенската общественост предизвикателствата при реализацията на проекта „Honest Survey“, за който получават почти един милион лева безвъзмездно. Резултатът е иновативно компютърно и мобилно решение за маркетинг и емпирични социологически изследвания, което според представителите на фирмата е изключително лесно за внедряване при ниски разходи, адаптивно и с много добра надеждност на информацията. Предстои да го тестват в реална среда в туристическия бизнес.

Информационен ден през юли организира и плевенското предприятие АЛУКОМ ООД, което към момента осигурява работа за 160 човека. 116 от тях са заети в производството. Европейските средства в размер на 1 310 991 лв. ръководството инвестира в реализацията на съвместна разработка с Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ при БАН. Новото оборудване гарантира по-добро качество на крайния продукт, по-малко брак, засилен контрол на входа и на изхода на производствения процес. Това означава сигурност за клиентите извън България, според изпълнителния директор Искрен Николов, и разширяване на международните пазари. Внедряването на иновативния процес води и до отпадане на част от ръчната работа, по-малко физически труд, по-малко операции – това е прекият ефект върху работещите в производството. „Предизвикателство за нас беше спазването на сроковете. Внедряването на нов процес е малко по-сложно, но е постижимо“ – сподели още Искрен Николов и допълни, че продължават с проектите. Предприятието работи и по повишаване на енергийната ефективност отново с подкрепата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и по подобряване на условията на труд, подпомогнати от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЯСНИ ОИЦ-ПЛЕВЕН ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ

На неформална среща с представители на медиите в Плевен експертите от Областния информационен център насочиха вниманието към актуалните възможности за подкрепа на новосъздадени предприятия със средства от Европейските структурни и…

Продължава...

БЛИЗО 400 УЧАСТНИКА ОБХВАНА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЛАСТТА

През март и април ОИЦ – Плевен проведе поредната информационна кампания в единадесетте общини на областта. Събитията по места гарантират по-добра достъпност на всички заинтересовани до информация за възможностите за…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА В ПЛЕВЕН

Общо 180 предприятия, посочили област Плевен като място за реализиране на идеите си, са получили финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове към момента. Две от тези фирми представиха…

Продължава...

ПОЧТИ ДВА ПЪТИ НАРАСТВАТ РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Реално изплатените средства по проектите в област Плевен от август до средата на декември 2017 г. възлизат на 78 382 311 лв. – почти два пъти повече от отчетените към…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН: 2017 В ЧИСЛА

На срещата си с представители на медиите на 21 декември 2017 експертите от Областния информационен център в Плевен споделиха резултатите от своята работа през изминалата година. 2017-та, обобщена в числа:…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.