wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ОИЦ – ПЛЕВЕН СЕ СРЕЩНА С МЕДИИ

ОИЦ - Плевен проведе среща с представители на местните и регионални медии на тема: „ Грижата за хората - основна  задача на ОПРЧР".  Фокус на срещата беше  схема  „Независим живот" по ОПРЧР. Настоящата операция има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Операцията допълва и надгражда операции „Помощ в дома" и „Алтернативи", както и други мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г. чрез прилагането на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Проектите ще се изпълняват на територията на всички общини и райони на общини на територията на Република България. Минималната стойност на помощта по операцията е 80 000 лв, а максималната - 500 000 лв. В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният размер на помощта за партньорите е 391 166 лв.   Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги /минималната продължителност на предоставяне на услугата следва да бъде 18 месеца/; Обучение на персонала за предоставяне на услугите; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги; Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност; Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.        ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителна информация: Областен информационен център - Плевен Ул.Дойран № 81 А Тел./факс064/800 614 e-mail: oic.pleven@eufunds.bg 

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН СЕ СРЕЩНА С МЕДИИ

ОИЦ - Плевен проведе среща с представители на местните и регионални медии. Основна тема на срещата беше отворената процедура предназначена за МСП по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Целта на процедурата…

Продължава...

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА „ ПЛЕВЕН МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД“

За втора поредна година Областен информационен център - Плевен и община Плевен организират едноседмичен фестивал под надслов „Плевен модерен европейски град". Фестивалът се провежда в рамките на проект „Изграждане на…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЩИНИТЕ БЕЛЕНЕ И НИКОПОЛ

Общинските администрации, представители на бизнеса и граждани бяха запознати с актуалните възможности за малките и средни предприятия и със старта на схема „Независим живот". Участниците в срещите получиха подробна информация…

Продължава...

Младите хора от Пордим – информирани и активни

ОИЦ - Плевен проведе информационна среща в гр.Пордим, където пред възпитаници от последния клас на гимназията по селско стопанство и техните учители представи действащите през програмен период 2014 - 2020…

Продължава...

Хепънинг на Деня на Европа в Плевен

На 9 май от 11:30 ч. Областен информационен център - Плевен организира Хепънинг на обновения градски площад срещу читалище „Съгласие 1869". Приветствени думи към плевенчани отправиха г-жа Цецка Цачева -…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.