wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020

Приключи втория етап от националната кампания „Да създадем заедно България 2020". Анализ на данните показват, че в анкетата се включиха предимно жени, че най-активната възрастова група са хората от 30 до 65 годишна възраст, работещи и търсещи работа. Най-активни бяха гражданите от община Плевен, следвани от Левски и Червен бряг. Част от постъпилите предложения са свързани с: Програма за развитие на селските райони „Изграждане на спортен комплекс и спортни площадки в няколко населени места" „Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие" „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателни станции" „Изграждане на къща за гости" 2.  Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси „Стартиране на самостоятелна стопанска дейност " „Активиране и заетост" 3. Оперативна Програма Региони в растеж Проект „Рехабилитация на улици в рамките на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен" 4. ОП Околна среда „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция" 5. ОП Наука и образование за интелигентен растеж „Ново училище" - училище с виртуална класна стая, интерактивни дъски и дигитален учебен процес; спортни съоръжения, басейн и зрителна зала във всяко училище Кой може да реализира такива проекти - общините, училищата и читалищата, фирмите на гражданите и неправителствените организации. Тези идеи и резултати бяха представени във всяка община по време на втория етап от кампанията и голяма част от тях ще намерят своята реализация. По време на срещите, провеждани с потенциални бенефициенти, участниците получиха допълнителна информация по кои оперативни програми и приоритетни оси биха могли да бъдат финансирани техните виждания. Активност проявиха младите хора от Тръстеник, Червен бряг, Долни Дъбник и Гулянци. В тези общини младежите активно участваха в разискванията за бъдещето на своите градове и възможностите, които те самите могат да реализират.   Предстои последният етап от кампанията - визуализирането на идеите и заключителен концерт.       ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителна информация:  Иваничка Мусова  Експерт Комуникация Тел./факс064/800 614 e-mail: oic.pleven@eufunds.bg 

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПАРТНИРА В БОРБАТА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Учениците от 3б клас от ОУ „Св.Климент Охридски" в гр.Плевен успешно приключват проект „Без тютюнев дим съм здрав и силен". Той е част от седмото издание на Националния ученически конкурс…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Граждани, представители на микро и малки предприятия, общински служители и младежи присъстваха на проведената от ОИЦ - Плевен информационна среща в сградата на община Левски под мотото „Продължаваме заедно". На…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

На 8 април в сградата на Oбщина Гулянци ОИЦ - Плевен проведе информационна среща под мотото „Продължаваме заедно". На срещата присъстваха служители на общинската администрация, заинтересовани лица и граждани. Те…

Продължава...

„ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

Подобрена инфраструктура, нови работни места, възможности за трудова реализация на младите са приоритетните, според жителите на област Плевен, сфери в които да бъдат инвестирани средствата от ЕС Остават още три…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

На 24 март в сградата на община Долна Митрополия ОИЦ - Плевен проведе информационна среща под мотото „Продължаваме заедно". На срещата присъстваха служители на общинската администрация, заинтересовани лица и граждани.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.