wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

Община Пловдив изпълни успешно проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“

община Пловдив изпълни успешно проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив активно се включи в 10-та Международна среща по туризъм в града

Презентация на тема: „Европейските фондове ЗА културното наследство. ОИЦ-Пловдив надежден източник на информационни услуги“ представи по време на официалното откриване на X-то юбилейно издание на Международната среща по туризъм в…

Продължава...

Пловдивска фирма повиши енергийната си ефективност чрез проект по ОПИК 2014-2020

Заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ“ се проведе по-рано днес в административната сграда на фирмата в гр. Пловдив. Управителят…

Продължава...

Шнайдер Електрик България се включи в есенния Форум „Ден на кариерата“ 2018 г. в Пловдив

Шнайдер Електрик България ЕООД представя проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“ за повишаване на качеството, организацията и привлекателността на работните места в производственото предприятие в индустриална…

Продължава...

„Маги-Лукс“ ЕООД стартира изпълнение на проект по ОПИК

Пресконференция по повод старта на проект „Повишаване на енергийната ефективност във фирма „Маги-Лукс“ ЕООД“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕФРР, се проведе по-рано днес в офиса на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.