wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Пловдив проведе две информационни събития в градовете Първомай и Пловдив.   Процедурите „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, представиха експертите на Областен информационен център – Пловдив пред служители на двете общини, местен бизнес, служители на народните читалица, неправителствени организации, хора в неравностойно положение и граждани. Бяха разяснени основните параметри, допустимите дейности, разходи, финансови условия и сроковете, заложени в насоките за кандидатстване.

Земеделските производители и представители на дребен местен бизнес в град Първомай отправиха запитвания относно очаквания прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която според Годишния индикативен график ще бъде отворена за кандидатстване през декември 2017 г.

Бяха представени възможностите за нисколихвени кредити за предприемачи по линия на Фонд Мениджър финансови инструменти. Представителите на читалищата получиха допълнителна информация относно възможностите за кандидатстване към Еразъм плюс, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Подробна информация и разяснения могат да бъдат получени в офиса на Центъра, разположен на пл. „Централен“ №1 или на телефони 032/ 262 000 или 032/656 407. 

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.