wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стотици пловдивчани и гости на града посетиха специализирания щанд на Областен информационен център – Пловдив, по време на 73-то издание на Международния технически панаир, който се проведе от 25 до 30 септември в града под тепетата. За втора поредна година ОИЦ – Пловдив е сред изложителите на един от най-авторитетните делови форуми за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, даващи възможности за изява на компании лидери, авангардни фирми и решения, млади изобретатели и предприемачи, сред многобройна публика от страната и чужбина.

 Всички посетителите на щанда на Центъра получиха рекламни и информационни материали, както и информация за актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване и финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. Сред посетителите на щанда бяха земеделски производители от цялата страна, представители на фирми, работещи в сферите на промишленост, търговия, услуги, култура и други, студенти и граждани. Сред най-актуалните за тях програми се откроиха – Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и ОП „Околна среда“ (ОПОС).

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014-С01 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.