wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-Пловдив присъства на първото публично информационно събитие - въвеждаща пресконференция по проект „Енергийна ефективност на фирма „МПЛАСТ“ ООД“ в град Пловдив. Това е вторият спечелен проект на фирмата, която изработва тръби и фитинги предназначени за изграждане на водопроводни и канализационни системи, както и за отоплителни инсталации. „МПЛАСТ“ ООД е на пазара вече 14 години. В нея работят 38 служители.

Основната цел на проекта, стартирал на 17.08.2017 г., е подобряване на енергийната ефективност на фирмата чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново оборудване. Специфичните цели, заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ, са постигане на годишни спестявания на енергия в размер на 60.97%. и намаляване емисиите на въглероден диоксид (CO2) с 1 009 тона годишно, което ще допринесе в борбата срещу глобалното затопляне и климатичните промени.

В момента екипът по управление на проекта подготвя тръжните процедури по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) за закупуване на високотехнологични машини, сред които дозатори, роботизирани системи, транспортни ленти, опаковъчна и мелачни машини, шприц машини. Очаква се след въвеждане в експлоатация на новото оборудване увеличаване на производството с над 390 тона и годишни спестявания на енергия в размер на 1 232 462 kWh. В резултат на това, фирмата си гарантира  по-конкурентоспособна продукция както на вътрешния, така и на международните пазари и устойчив растеж.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта, който приключва на 17.02.2019 г., е 2 192 915,00 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 326 463,50  лв. и представлява 60% от очакваните допустими разходи. Европейското съфинансиране е на стойност 1 127 493,98 лв., а националното съфинансиране – 198 969,52 лв. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014-С01 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.