wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Въвеждаща пресконференция, във връзка със стартирането на проект "Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД", бе реализирана в административната сграда на фирмата в село Труд, община „Марица“. Общата стойност на проекта, стартирал на 17 август 2017 г., е 1 755 013 лв., от които 904 491 63 лв. европейско финансиране и 159 616 17 лв. национално съфинансиране. „Темподем“ ЕООД е първата частна фабрика за производство на гофриран картон в страната.

Дейностите, заложени в договорa за безвъзмездна финансова помощ, са насочени към реализирането на инвестиции за разширяване капацитета на съществуващия стопански обект и повишаване на енергийната ефективност на фирмата. Проектът предвижда инвестиции за подмяна на: газокари (3 бр.), поточна линия за производство на кашони от велпапе, стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина, ротощанца, кашираща машина с нова, напречна резачка и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието.

Очаква се с изпълнението на дейностите в проекта да бъде редуциран обемът на разходената енергия за производствени нужди с 1 867 148 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания в размер на малко над 57%. Крайният срок за реализиране на дейностите в проекта е 17.05.2018 г.

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014-С01 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.