wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По покана на организацията на производителите „Фермерско мляко” ООД, експертите на Областен информационен център – Пловдив посетиха Фермер Експо Раковски 2017, където осъществиха среща с кандидат-бенефициенти на тема „Възможностите за финансиране на проекти по отворени и очаквани подмерки от Програмата за развитие на селските райони”.

По време на срещата експертите на ОИЦ-Пловдив дадоха подробни разяснения на производителите - членове на Фермерско мляко” ООД за дългоочакваната подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР. Тя е насочена към материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството – съхранението на продукцията, презасаждане на овощни градини, лозя, енергоспестяващи проекти и други. Приемът по нея ще се осъществява електронно в системата ИСУН 2020.

Целта на срещата бе повишаване информираността на заинтересованите страни относно възможностите за финансиране, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Фермер Експо се състоя в град Раковски, на територията на „Пазар за живи животни”. В него се включиха фермери, животновъди, производители на млечни, месни и пчелни продукти. Посетителите имаха възможност да разгледат изложения на говеда, овце, кози, биволи и коне, продукти от мляко и месо, да наблюдават демонстрации на транжиране на месо, избиване на краве масло, вадене на мед, приготвяне на ръчен кашкавал. 

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.