wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фирма „Каскада“ ООД, ситуирана в с. Царацово, община Съединение, започна изпълнението на проект „Устойчиво енергийно развитие в Каскада ООД” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на проекта е 2 486 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 1 500 000.00 лв. или 60 % от допустимите разходи.

Целта на проект „Устойчиво енергийно развитие в Каскада ООД” е повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на фирмата чрез насърчаване изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт.

Проектът ще се реализира чрез закупуването на автоматична сортираща инсталация за твърди пластмаси със система за сгъстен въздух, газокари, мотокари, товарни автомобили. Предвидена за въвеждане и сертифициране е и система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията. Реализацията на проекта пряко ще допринесе за намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране, оптимизиране и ще подобри производството на крайни полимерни продукти, също така ще повиши ефективността на производствените разходи.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.