wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център-Пловдив реализира две информационни събития в общините Калояново и Раковски. Те са част от втората за 2018 година информационна кампания на ОИЦ-Пловдив за популяризиране на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения за европейско финансиране в областта.

По време на информационните събития, жителите и гостите на село Житница, община Калояново и гр. Раковски, община Раковски, се срещнаха с експертите на ОИЦ-Пловдив и напълно безплатно получиха разяснения за актуалните процедури по Оперативните програми (ОП), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).    

Заинтересованите лица научиха повече за настоящата процедура „Насърчаване на предприемачеството“, следенето на обществените поръчки в платформата ИСУН 2020 и микрокредитирането за млади предприемачи със средства по ОПРЧР. Бяха изнесени и презентации с информация за подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като възможност за съвместни проекти между общината и читалището/граждански организации.

Информационната кампания на ОИЦ-Пловдив продължава и през месец септември, когато информационни събития ще се състоят в общините Пловдив, „Родопи“ и Кричим. Подробна информация за европейските фондове, може да бъде получена в офиса на ОИЦ-Пловдив, който се намира на пл. „Централен“ №1 или на тел. 032/ 262 000.

Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.