wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационен ден по проект „Енергийна ефективност в „ГАП-07“ ЕООД“ се състоя в базата на предприятието, където управителят г-н Иван Стоянов представи сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности и цели.

Основната цел на проекта е постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „ГАП-07“ ЕООД, чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Разписаните дейности включват доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на фрикции от инертни материали, включваща: мобилна челюстна трошачка със скалпиращо сито, тип „гризли“, колесен челен товарач, верижен багер и въвеждане на Система за енергийно управление ISO 50001:2011.

Специфичните цели са: разширяване капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални и нематериални активи, увеличаване ефективността на дружеството чрез намаляване потреблението на енергия, намаляване негативното влияние на производствените процеси върху околната среда и по-ефективно използване на наличните източници на енергия чрез Система за енергийно управление ISO 50001:2011.

Проект „Енергийна ефективност в „ГАП-07“ ЕООД“ е на обща стойност 2 098 077,15 лв., от които 1 255 148,63 лв. са европейско финансиране, 221 496,82 лв – национално и 621 421,70 лв. собствено съфинансиране. Проектът се реализира чрез процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Фирма „ГАП-07“ ЕООД е малко предприятие, което развива основната си дейност в сферата на изкопните и транспортните услуги. Специализирани са в производството на инертни материали (фрикции) чрез рециклиране. Във предприятието работят 30 служители - оператори на машини.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.