wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С публични информационни събития в с. Първенец на община „Родопи“ и гр. Кричим, община Кричим, екипът на Областен информационен център-Пловдив сложи официален край на втората годишна кампания за популяризиране на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти за европейско финансиране. Повече от 50 жители на двете населени места присъстваха на събитията и активно се включиха с въпроси и предложения. След срещите присъстващите участваха в дискусии и споделяха добри практики.

По време на втората за 2018 г. информационна кампания, екипът на ОИЦ-Пловдив обиколи нови 18 населени места от територията на всяка една община от област Пловдив. Експертите предоставяха подробна информация по време на организирани изнесени приемни или събития в зали на читалища, общински съвети и общински администрации. Темите бяха свързани предимно с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и по-конкретно: подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бяха обсъждани и популяризирани още възможностите за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на проектни предложения в сферите предприемачество, наука, образование, култура, екология и иновации.

Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.